Tour/Culture

Tour/Culture

道可道非常道 名可名非常名

無名天地之始 有名萬物之母

故常無欲 以觀其妙 常有欲 以觀其徼

此兩者 同出而異名 同謂之玄 玄之又玄 衆妙之門

老子, ⌜道德經⌟